Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmä, jossa myös Imetyksen tuki ry on asiantuntijajäsenenä, on  jättänyt 9.4.2021 ensimmäisen yhteisen kannanoton sekä kirjallisen kysymyksen vastattavaksi Suomen hallitukselle.

Kannaotossa ja sen pohjalta tehdyssä kirjallisessa kysymyksessä korostetaan, että odotus- ja vauva-ajan palveluiden saatavuudella on merkittävä vaikutus lapsen ja perheen terveyteen sekä hyvinvointiin. Korona-aika on näkynyt monenlaisina heikennyksinä vauvaperheiden palveluissa ja perheet eri puolella Suomea ovat joutuneet aiempaa eriarvoisempaan asemaan esimerkiksi neuvolakäyntien ja perhevalmennusten toteutumisen suhteen. Samaan aikaan koronakriisin tiedetään lisäävän stressiä ja psyykkistä oireilua pikkulapsiperheissä.

Kannanotossa muistutetaan, että imetykseen saatu ohjaus ja tuki ovat tärkeä osa vauvaperheiden palveluita:

”Perheiden oikeus riittävään imetysohjaukseen ja tukeen vauvamyönteisyysohjelman tavoitteiden mukaisesti tulisi turvata. Terveydenhuollosta saatu oikea-aikainen imetysohjaus on keskeisin tekijä siinä, että imetys käynnistyy ja jatkuu perheen toivomalla tavalla. Imetys ja sen tukeminen on tärkeää erityisesti pandemia-aikana imetyksen tarjoaman infektiosuojan vuoksi. Laadukas, perheille yhdenvertaisesti saatavilla oleva tuki edellyttää kansallista koordinaatiota ja siihen resurssia. Perhe- ja vauvamyönteisyysohjelma tulisi jalkauttaa osaksi kuntien ja kaupunkien hyvinvointistrategiaa ja sosiaali- ja terveyspalveluita.”

Kannanoton kokonaisuudessaan voit lukea täältä

Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmä perustettiin lokakuussa 2020 ja sen tavoitteena on vahvistaa vauvamyönteistä yhteiskuntaa edistämällä perheystävällistä politiikkaa. Ryhmän toiminnalla lisätään päättäjien tietoisuutta odotus- ja vauva-ajan merkityksellisyydestä elämänvaiheena sekä sen vaikutuksista myöhempään elämään. Ryhmän toiminnalla pyritään lisäämään päättäjien ymmärrystä vauvaperheiden tuen tarpeista ja toimivista tuen muodoista. Ryhmä kunnioittaa perheiden monimuotoisuutta sekä huomioi erilaiset polut vanhemmuuteen. Ryhmä koostuu asiantuntijatahoista, kansanedustajista sekä eduskunnan työntekijöistä. Asiantuntijatahoina ovat: Suomen Terveydenhoitajaliitto, Psykologiliitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Kätilöliitto, Väestöliitto, Imetyksen tuki ry, Suomen Vauvamyönteisyyskouluttajat ry, Folkhälsan, Lastensuojelun keskusliitto sekä Fenix Helsinki ry.