Kannanotto, julkaisuvapaa 17.6.2019

Perhevapaauudistus tulee toteuttaa niin, että se ei ole ristiriidassa Kansallisen imetyksen edistämisen toimintaohjelman 2018-2022 ja imetyssuositusten kanssa. Uudistuksen lähtökohtana on oltava lapsen ja perheen etu. Lisäksi sen tulee huomioida perheiden moninaisuus ja erilaiset tilanteet sekä työelämän epävarma luonne.

Suomessa suositellaan rintamaitoa vauvan ainoaksi ravinnoksi 4-6 kuukautta ja sen jälkeen imettämistä kiinteiden ruokien ohella vähintään vuoden ikään asti. Suosituksen valossa perheillä tulee olla valinnanvapaus siinä, miten alle vuoden ikäisen lapsen hoitovastuu jaetaan. Tähän tulisi sisältyä myös vanhempien mahdollisuus pitää vapaita samanaikaisesti, mikä usein tukee imetyksen onnistumista.

Perhevapaita uudistettaessa myös työelämää ja työlainsäädäntöä tulee kehittää perheystävällisemmäksi. Työelämän on mahdollistettava imetyssuositusten toteutuminen perheissä, joissa vanhemmat haluavat yhdistää alle vuoden ikäisen lapsen imetyksen ja työssäkäynnin tai joissa halutaan imettää pitkään. Askel oikeaan suuntaan olisi sitoutuminen Kansainvälisen työjärjestö ILO:n Äitiyssuojelusopimukseen, jossa on määritelty oikeus palkallisiin imetys- tai pumppaustaukoihin. Äitiyssuojelusopimuksen asettaman minimitason lisäksi työnantajia tulee kannustaa, esimerkiksi osana työehtosopimuksia, tukemaan imetyksen ja työssäkäynnin yhteensovittamista muun muassa järjestämällä rauhallinen paikka imettämiseen ja pumppaamiseen sekä jääkaappi pumpatun maidon säilyttämiseen. Myös työelämän yleisillä joustoilla on merkitystä siinä, miten hyvin imetys ja työssäkäynti on yhteensovitettavissa ja niitä tulee mahdollisuuksien mukaan lisätä.

Perhevapaita uudistettaessa tulee vahvistaa myös imetykseen saatavilla olevaa ohjausta ja tukea, joilla pystytään merkittävästi vähentämään imetyksen päättymistä ennenaikaisesti ja äidin toiveiden vastaisesti. Myös perheiden tulee saada enemmän tietoa imetystä koskevien valintojensa tueksi. Erityisesti tarvitaan viestiä imetyksen hyödyistä ja siitä, että sen jatkaminen on mahdollista myös äidin töihin paluun jälkeen.

Kaiken kaikkiaan imetys tulee huomioida perhevapaauudistuksessa aivan eri tasolla kuin tähän asti. Muuhun ei yhteiskunnalla ole varaa. Imetys vähentää ja lieventää lasten infektioita sekä antaa pitkäaikaista suojaa ylipainoa ja monia sairauksia vastaan. Äitejä imetys suojaa rinta- ja munasarjasyövältä sekä tyypin 2. diabetekselta. Imetyksestä hyötyy myös työnantaja. Imetyksen jatkaminen päivähoidon aloittamisen jälkeen vähentää sairaan lapsen hoidosta aiheutuvia poissaoloja työpaikalta. Työnantajille tulisi antaa entistä paremmin tietoa imetyksen tukemisen hyödyistä ja sen tuomista kustannussäästöistä.

Lisätietoja:

Saija Ohtonen-Jones, toiminnanjohtaja, Imetyksen tuki ry.  044 522 5032, saija.ohtonen-jones@imetys.fi
Niina Mäkinen, koulutuskoordinaattori, Imetyksen tuki ry. 044 522 5039, niina.makinen@imetys.fi