Imetyksen tuki ry:n avoimia työpaikkoja hakevien tietosuojaseloste

Päivitetty 30.8.2023

Selosteessa käsiteltävät kohdat:

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
 2. Rekisteröidyt eli työnhakijat
 3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
 4. Käsiteltävät henkilötiedot
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
 6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
 7. Henkilötietojen vastaanottajat
 8. Henkilötietojen siirrot Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 9. Henkilötietojen säilytysaika
 10. Työnhakijan oikeudet
 11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
 12. Yhteydenotot
 13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

1.Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Imetyksen tuki ry

Osoite: Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki

Sähköposti: itu(at)imetys.fi 

Yhteyshenkilö: Talous- ja järjestökoordinaattori Laura Salo, itu(at)imetys.fi 

2. Rekisteröidyt eli työnhakijat

Käsittelemme Imetyksen tuki ry:n avoimia työpaikkoja hakeneiden henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoitus on avoimeen työpaikkaan liittyvän rekrytointiprosessin eri vaiheet. 

Henkilötietojen käsittely perustuu Imetyksen tuen oikeutettuun etuun. Tietyiltä osin henkilötietojen käsittely on tarpeellista työsopimuksen laatimiseksi, jolloin perusteena on työsopimuksen täytäntöönpano.

4. Käsiteltävät henkilötiedot 

Käsittelemme työnhakijan itsensä työhakemuksellaan ilmoittamia henkilötietoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan työnhakijalta itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja niihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus ja heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Imetyksen tuki ry on varmistunut siitä, että sen henkilötietojen vastaanottajat noudattavat tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

7. Henkilötietojen vastaanottajat

 • varmuuskopiointijärjestelmän tarjoavalle palveluntuottajalle

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Imetyksen tuki ry:n käyttämät sähköposti-, etäkokous-, ja pilvipalvelut sekä sähköinen kokousalusta sijaitsevat Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella. 

Nämä palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. 

9. Henkilötietojen säilytysaika

Työhakemuksia säilytetään 1 vuoden ajan yhdenvertaisuuslain mukaisesti. Työhakemukset säilyvät varmuuskopioissa vuoden ajan poistosta lukien.

10. Työnhakijan oikeudet

Työnhakijalla on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada jäljennös Imetyksen tuki ry:n  käsittelemistä henkilötiedoistaan
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, ratkaistaan ottamalla huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu  suostumukseen
 • saada itse toimittamansa henkilötiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että käsittely perustuu  suostumukseen ja tietojenkäsittely on automaattista
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista ja poistamista. 

Työnhakijan tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Imetyksen tuki ry voi pyytää työnhakijaa tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan työnhakijan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Imetyksen tuki ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella työnhakijalla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa työnhakijan asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli työnhakija katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot

Työnhakijan oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Imetyksen tuki ry:n talous- ja järjestökoordinaattori Laura Salolle, itu(at)imetys.fi.

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Imetyksen tuki ry

Tietosuojavastaava

Nordenskiöldinkatu 18 A

00250 Helsinki

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.