Tietoa yhdistyksestä

Tietoa yhdistyksestä

Imetyksen tuki ry on vuonna 1998 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii Suomessa valtakunnallisesti. Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen visio on, että imetys on luonteva osa arkea ja imettävä äiti arvostettu osa yhteiskuntaa, ja että jokainen äiti voisi imettää toiveidensa mukaisesti.

Imetyksen tuki ylläpitää ja kehittää luotettavaa ja laadukasta imetyksen vertaistukea, julkaisee Imetysuutisia-lehteä ja tarjoaa puitteet laktivismille. Vuoden 2017 joulukuussa Imetyksen tuki ry:llä oli 798 varsinaista jäsentä ja 13 kannatusjäsentä.

Imetyksen vertaistuki

Imetykseen suhtaudutaan Suomessa myönteisesti, mutta toteutuvat imetysajat ovat selvästi suosituksia lyhyempiä. Vauvoja imetetään keskimäärin 7-8 kuukautta, josta täysimetyksen kesto on noin kaksi kuukautta. Kuuden kuukauden ikään saakka täysimetettyjä on vain 1-2 % lapsista. (THL / Imetyksen edistäminen Suomessa 2009-2012). On todennäköistä, että imetyksen suosituksia lyhyempi kesto liittyy keskeisesti asiantuntevan imetysohjauksen ja imetystuen puuttumiseen.

Pääosan Imetyksen tuki ry:n toiminnasta muodostaa imetyksen vertaistuki, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Imetyksen vertaistuelle on ominaista äitilähtöisyys ja se perustuu paitsi tutkittuun imetystietoon, myös äitien kokemustietoon imetyksestä.

Viimeisen neljän vuoden aikana imetystukikontaktien määrä on kasvanut voimakkaasti, ja vapaaehtoisten tukiäitien määrä on kasvanut sadasta noin neljäänsataan. Kaikki uudet vertaistukijat käyvät Imetyksen tuki ry:n järjestämän peruskoulutuksen, ja myös jatkokoulutuksia järjestetään useita eri puolella Suomea.

Laktivismi

Laktivismi yhdistää sanat ’aktivismi’ ja ’laktaatio’ eli imetys. Laktivisti edistää imetystä ja imetysmyönteisiä asenteita tekemällä imetystä näkyväksi, tukemalla vertaisryhmien toimintaa tai osallistumalla yhdistyksen hallintoon ja työryhmiin. Imetyksen tuki ry seuraa ja kommentoi perhepolitiikkaa imetyksen näkökulmasta.

Rahoitus

Imetyksen tuki ry:n organisoimaa imetyksen vertaistukitoimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Vuodelle 2018 Imetyksen tuki ry sai 225 000 euroa kohdennettua toiminta-avustusta. Vuosina 2017 ja 2016 kohdennettu toiminta-avustus oli 197 000 euroa. Lisäksi Imetyksen tuki ry on saanut lähivuosina vertaistukitoimintaan avustusta mm. Helsingin, Espoon, Porvoon, Hämeenlinnan ja Kouvolan kaupungeilta. Imetyksen vertaistukitoimintaa rahoitetaan myös koulutustuotoilla ja materiaalimyynnillä.

Yhdistyksen omasta varainhankinnasta pääosa tulee jäsenmaksuista. Lisäksi yhdistyksellä on pienimuotoista varainhankintatuotemyyntiä, ja vuosittain on myös saatu pieniä lahjoituksia. Suurin osa varainhankinnan tuotoista käytetään Imetysuutisia-lehden julkaisemiseen. Imetysuutisia-lehti saa tuottoja myös ilmoitusmyynnistä sekä jonkin verran tilausmaksuista. Laktivismia tehdään vapaaehtoisvoimin.

Yhteistyö

Imetyksen tuki ry tekee yhteistyötä neuvoloiden, synnytyssairaaloiden ja muiden imetykseen liittyvien terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Useilla paikkakunnilla imetystukiäidit toimivat yhteistyössä paikallisten neuvoloiden ja synnytyssairaaloiden kanssa. Järjestöyhteistyötä yhdistys tekee eri sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja lapsiperhetoimijoiden kanssa. Lisäksi Imetyksen tuki ry toimii vertaistuen asiantuntijana imetyksen edistämisen työryhmissä.

Imetyksen tuki ry on jäsenenä seuraavissa järjestöissä ja verkostoissa:

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Naisjärjestöjen keskusliitto

Hyvinvointialan liitto

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry

Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunta PuhEet

The World Alliance for Breastfeeding Action WABA

International Baby Food Action Network IBFAN
(kansainvälinen äidinmaidonkorvikkeiden ja vauvanruokien markkinointia ja mainontaa koskevan koodin valvontaverkosto)