Imetys.fi -sivuston tietosuojaseloste

Imetyksen tuki ry:n imetys.fi -sivustolla vierailijoiden tietosuojaseloste

Imetys.fi -verkkosivut ja lisäosat, yleinen palautelomake, evästeet ja analytiikkapalvelu, chat

Päivitetty 30.8.2023

Selosteessa käsiteltävät kohdat:

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
 2. Sivustolla vierailijat
 3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
 4. Käsiteltävät henkilötiedot
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
 6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
 7. Henkilötietojen vastaanottajat
 8. Henkilötietojen vastaanottajat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella
 9. Henkilötietojen säilytysaika
 10. Sivustolla vierailijan oikeudet
 11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
 12. Yhteydenotot
 13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

1.Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Imetyksen tuki ry

Osoite: Nordenskiöldinkatu 18A, 00250 Helsinki

Yhteyshenkilö: talous- ja järjestökoordinaattori Laura Salo, itu(at)imetys.fi

2. Sivustolla vierailijat

Imetyksen tuki ry:n käyttämät verkkosivujen ja chatin palveluntarjoajat, verkkosivuihin kytketyt lisäosat, yleinen palautelomake, evästeet ja analytiikkapalvelu sekä webhotelli keräävät tietoja sivuston vierailijoista.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Verkkosivujen vierailijoista kerättävien tietojen käyttötarkoitus on tietoturvasta huolehtiminen sekä yhdistyksen verkkosivujen kehittäminen käyttäjiä yhä enemmän palvelevaksi. Lisäksi kävijälukuja raportoidaan toimintamme rahoittajalle vaikuttavuusselvitysten yhteydessä.

IP-osoitteen ja vierailuajankohdan tallentuminen web-hotelliin perustuu yhdistyksen oikeutettuun etuun, sillä mahdollisissa tietomurroissa tekijä täytyy pystyä jäljittämään sähköisin tunnistetiedoin ja mahdolliset virhetilanteet korjaamaan. Käsittelemme yhdistyksen oikeutetun edun perusteella näitä tietoja myös silloin, kun on syytä epäillä verkkosivuston palvelujen väärinkäyttöä tai rikosta.

Verkkoanalytiikkatyökaluna käytämme Matomoa, joka kerää tietoa esim. siitä kuinka paljon sivustolla on kävijöitä, mitä kautta he ovat sinne saapuneet ja millä päätelaitteella sivustoa on käytetty. Matomo ei käytä evästeitä, tiedot kerätään anonyymeinä eikä sen keräämiä tietoja yhdistetä muihin tietoihin, joista käyttäjä on tunnistettavissa. Matomon keräämistä IP-osoitteista poistetaan kaksi viimeistä tavua ja sijaintitiedot ovat nähtävillä vain maatasolla (esim. Suomi, Ruotsi jne.). Matomon keräämä verkkoanalytiikka tallentuu Imetyksen tuen hallinnoimaan järjestelmään ja on ainoastaan Imetyksen tuki ry:n omistuksessa ja hallittavissa.

Palautelomakkeella annettujen henkilötietojen käyttötarkoituksena on  saapuneen viestin käsittely ja tarvittaessa siihen vastaaminen. Perusteena on Imetyksen tuki ry:n oikeutettu etu.

Sivustollamme on kolmannen osapuolen palveluita upotettuna (esim. Youtube). Näiden palvelujen käyttämät evästeet perustuvat sivustolla vierailijan omaan suostumukseen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot 

Imetys.fi -verkkosivut, webhotelli, lisäosat ja chat-palveluntarjoaja tallentavat IP-osoitteen.  Webhotelli tallentaa IP-osoitteen lisäksi seuraavat tiedot:

 • vierailuajankohta (päivä ja kellonaika) 

Palautelomakkeella kerätään seuraavia tietoja:

 • palaute
 • sähköpostiosoite, mikäli palautteenantaja toivoo yhteydenottoa

Kts. käyttämämme Matomo-verkkoanalytiikkatyökalun kuvaus kohdasta 3.

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään automaattisesti sivustolla vierailevan oman toiminnan perusteella käyttäen teknisiä sovelluksia.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen käyttämien palveluntarjoajien järjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja vastuutehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat ja heitä koskee salassapitovelvollisuus.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

7.Henkilötietojen vastaanottajat EU:n sisällä

Henkilötietoja luovutetaan 

 • webhotellin ja chatin palveluntarjoajille 
 • väärinkäyttö- ja rikostilanteissa luovutamme tietoja viranomaisille

8. Henkilötietojen vastaanottajat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella

Imetyksen tuki ry käyttää verkkosivujen palveluntarjoajaa, verkkosivuston lisäosia ja lomake-, sähköposti- ja pilvipalveluntarjoajaa, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Nämä palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Verkkosivuston palveluntarjoaja ja webhotelli säilyttävät tietoja yhden vuoden ajan. Chatin palveluntarjoaja säilyttää IP-osoitetta keskusteluista erillisenä yhden vuoden  ajan. 

Palautelomakkeella annetut henkilötiedot poistetaan, kun viestiin on vastattu ja asia on käsitelty. 

Evästesuostumuksia säilytetään 3 vuoden ajan.

10. Sivustolla vierailijan oikeudet

Sivustolla vierailevalla on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada jäljennös Imetyksen tuki ry:n  käsittelemistä henkilötiedoistaan
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, ratkaistaan ottamalla huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu sivustolla vierailijan suostumukseen
 • saada itse toimittamansa henkilötiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että käsittely perustuu sivustolla vierailijan suostumukseen ja tietojenkäsittely on automaattista
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista ja henkilötietojen poistamista 

Sivustolla vierailijan tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Imetyksen tuki ry voi pyytää vierailijaa tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan sivustolla vierailijan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella sivustolla vierailevalla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa sivustolla vierailevan asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli sivustolla vieraileva katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot

Sivustolla vierailijan oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Imetyksen tuki ry:n talous- ja järjestökoordinaattori Laura Salolle, itu@imetys.fi. Sivustolla vierailija voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Imetyksen tuki ry

Tietosuojavastaava

Nordenskiöldinkatu 18 A

00250 Helsinki

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.