Sähköisten palvelujen tietosuojaseloste

Imetys.fi -verkkosivut ja nimettömät palautelomakkeet, chat

Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n hallituksen kokouksessa 20.9.2018.

Selosteessa käsiteltävät kohdat:

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
 2. Sivustolla vierailijat
 3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
 4. Käsiteltävät henkilötiedot
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
 6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
 7. Henkilötietojen vastaanottajat
 8. Henkilötietojen vastaanottajat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella
 9. Henkilötietojen säilytysaika
 10. Sivustolla vierailijan oikeudet
 11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
 12. Yhteydenotot
 13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen


1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Imetyksen tuki ry
Osoite: Karjalankatu 2 A, 00520 Helsinki
Sähköposti: itu(at)imetys.fi
Yhteyshenkilö: Tietosuojavastaava Jenni Viljalinna, jenni.viljalinna(at)imetys.fi, 044 522 5037

2. Sivustolla vierailijat

Imetyksen tuki ry:n käyttämät verkkosivujen ja chatin palveluntarjoajat sekä webhotelli keräävät tietoja sivuston vierailijoista.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Verkkosivujen vierailijoista kerättävien tietojen käyttötarkoitus on tietoturvasta huolehtiminen ja yhdistyksen verkkosivujen kehittäminen käyttäjiä yhä enemmän palvelevaksi.

IP-osoitteen ja siihen liitettyjen tietojen tallentuminen perustuu yhdistyksen oikeutettuun etuun, sillä mahdollisissa tietomurroissa tekijä täytyy pystyä jäljittämään sähköisin tunnistetiedoin ja mahdolliset virhetilanteet korjaamaan.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Verkkosivujen vierailijoista tallennetaan IP-osoite. IP-osoitteeseen yhdistetään seuraavat tiedot:

 • viimeisin vierailuajankohta (päivä ja kellonaika)
 • käytetty selain
 • mitä kautta kävijä tullut sivuille

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään automaattisesti sivustolla vierailevan oman toiminnan perusteella käyttäen teknisiä sovelluksia.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen käyttämien palveluntarjoajien järjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja vastuutehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat ja heitä koskee salassapitovelvollisuus.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

7. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja luovutetaan webhotellin, verkkosivujen ja chatin palveluntarjoajille sivustoon liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

8. Henkilötietojen vastaanottajat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella

Imetyksen tuki ry käyttää verkkosivujen palveluntarjoajaa ja lomake-, sähköposti- ja pilvipalveluntarjoajaa, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Nämä palvelut toteuttavat EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Verkkosivuston palveluntarjoaja ja webhotelli säilyttävät tietoja yhden vuoden ajan. Chatin palveluntarjoaja säilyttää IP-osoitetta chat-keskustelun ajan.

10. Sivustolla vierailijan oikeudet

Sivustolla vierailevalla on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Imetyksen tuki ry:n  käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Sivustolla vierailijan tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Imetyksen tuki ry voi pyytää vierailijaa tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella sivustolla vierailevalla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa sivustolla vierailevan asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli sivustolla vieraileva katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot

Sivustolla vierailijan oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Imetyksen tuki ry:n tietosuojavastaava Jenni Viljalinnalle, jenni.viljalinna(at)imetys.fi

Sivustolla vierailija voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Imetyksen tuki ry
Jenni Viljalinna
Karjalankatu 2 A
00520 Helsinki

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 22.10.2020.