Imetys.fi -sivuston tietosuojaseloste

Imetyksen tuki ry:n imetys.fi -sivustolla vierailijoiden tietosuojaseloste
Imetys.fi -verkkosivut ja lisäosat, yleinen palautelomake, evästeet ja analytiikkapalvelu, chat

Päivitetty 21.5.2021

Selosteessa käsiteltävät kohdat:

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
2. Sivustolla vierailijat
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
4. Käsiteltävät henkilötiedot
5. Säännönmukaiset tietolähteet
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
7. Henkilötietojen vastaanottajat
8. Henkilötietojen vastaanottajat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella
9. Henkilötietojen säilytysaika
10. Sivustolla vierailijan oikeudet
11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
12. Yhteydenotot
13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Imetyksen tuki ry
Osoite: Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki
Yhteyshenkilö: Tietosuojavastaava Jenni Viljalinna, itu(at)imetys.fi

2. Sivustolla vierailijat

Imetyksen tuki ry:n käyttämät verkkosivujen ja chatin palveluntarjoajat, verkkosivuihin kytketyt lisäosat, yleinen palautelomake, evästeet ja analytiikkapalvelu sekä webhotelli keräävät tietoja sivuston vierailijoista.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Verkkosivujen vierailijoista kerättävien tietojen käyttötarkoitus on tietoturvasta huolehtiminen ja yhdistyksen verkkosivujen kehittäminen käyttäjiä yhä enemmän palvelevaksi.

Palautelomakkeella annettujen henkilötietojen käyttötarkoituksena on  saapuneen viestin käsittely ja tarvittaessa siihen vastaaminen.

IP-osoitteen ja vierailuajankohdan tallentuminen perustuu yhdistyksen oikeutettuun etuun, sillä mahdollisissa tietomurroissa tekijä täytyy pystyä jäljittämään sähköisin tunnistetiedoin ja mahdolliset virhetilanteet korjaamaan. Käsittelemme yhdistyksen oikeutetun edun perusteella näitä tietoja myös silloin, kun on syytä epäillä verkkosivuston palvelujen väärinkäyttöä tai rikosta.

Analytiikkapalvelun (ei-välttämättömät evästeet) keräämien, muiden kuin edellä mainittujen tietojen tallentuminen perustuu sivustoa käyttävän omaan suostumukseen.

Palautelomakkeen tietoja käsittelemme Imetyksen tuki ry:n oikeutetun edun perusteella.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Imetys.fi -verkkosivut, webhotelli, lisäosat ja chat-palveluntarjoaja tallentavat IP-osoitteen. Webhotelli tallentaa IP-osoitteen lisäksi seuraavat tiedot:

– vierailuajankohta (päivä ja kellonaika)

Analytiikkapalvelu kerää lisäksi seuraavia tietoja:

-onko sivustolla vieraileva uusi vai palaava kävijä
-vierailun kesto
-käyntitheys ja paluuseen kuluva aika
-käyttääkö vierailija mobiililaitetta vai tietokonetta
-mitä kautta vierailija on tullut sivulle
-vierailijan sijainti
-käytetty selain ja käyttöjärjestelmä

Palautelomakkeella kerätään seuraavia tietoja:

-palaute
-sähköpostiosoite, mikäli palautteenantaja toivoo yhteydenottoa

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään automaattisesti sivustolla vierailevan oman toiminnan perusteella käyttäen teknisiä sovelluksia.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen käyttämien palveluntarjoajien järjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja vastuutehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat ja heitä koskee salassapitovelvollisuus.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

7. Henkilötietojen vastaanottajat EU:n sisällä

Henkilötietoja luovutetaan

-webhotellin ja chatin palveluntarjoajille
-väärinkäyttö- ja rikostilanteissa luovutamme tietoja viranomaisille

8. Henkilötietojen vastaanottajat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella

Imetyksen tuki ry käyttää verkkosivujen palveluntarjoajaa, verkkosivuston lisäosia ja lomake-, sähköposti- ja pilvipalveluntarjoajaa, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Myös analytiikkapalvelu sijaitsee EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Nämä palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Verkkosivuston palveluntarjoaja ja webhotelli säilyttävät tietoja yhden vuoden ajan. Chatin palveluntarjoaja säilyttää IP-osoitetta keskusteluista erillisenä yhden vuoden ajan.
Analytiikkapalvelun (ei-välttämättömät evästeet) keräämiä tietoja säilytetään 14 kuukautta.

Palautelomakkeella annetut henkilötiedot poistetaan, kun viestiin on vastattu ja asia on käsitelty. 

Evästesuostumuksia säilytetään 3 vuoden ajan.

10. Sivustolla vierailijan oikeudet

Sivustolla vierailevalla on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

-saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
-saada jäljennös Imetyksen tuki ry:n käsittelemistä henkilötiedoistaan
-vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, ratkaistaan ottamalla huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.
-peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu sivustolla vierailijan suostumukseen
-saada itse toimittamansa henkilötiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että käsittely perustuu sivustolla vierailijan suostumukseen ja tietojenkäsittely on automaattista
-vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista ja henkilötietojen poistamista

Sivustolla vierailijan tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Imetyksen tuki ry voi pyytää vierailijaa tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan sivustolla vierailijan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella sivustolla vierailevalla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa sivustolla vierailevan asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli sivustolla vieraileva katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot

Sivustolla vierailijan oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Imetyksen tuki ry:n tietosuojavastaava Jenni Viljalinnalle, itu@imetys.fi. Sivustolla vierailija voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Imetyksen tuki ry
Jenni Viljalinna
Nordenskiöldinkatu 18 A
00250 Helsinki

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.