Mitä rooleja hallituksen jäsenillä on?

Imetyksen tuen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 4-6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan erikseen omalla vaalillaan, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet taas toisella vaalilla. Valinnat tehdään Imetyksen tuki ry:n syyskokouksessa. 

Uuden hallituksen toimintakausi alkaa kalenterivuoden alussa ja ensimmäinen kokous on järjestäytymiskokous. Tässä kokouksessa hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan, sihteerin sekä tarvittaessa nimeää hallituksen jäseniä muihin tarpeellisiin tehtäviin tai työryhmiin. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi somevastaavan tehtävä tai lehtiyhteyshenkilön tehtävä. Hallituksen jäsenet toimivat järjestön työntekijöiden esihenkilöinä.

Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi. Nimenkirjoitusoikeus tarkoittaa oikeutta tehdä sitoumuksia yhdistyksen nimissä, kuten allekirjoittaa sopimuksia ja muita asiakirjoja.

 

Puheenjohtajan tehtävät

Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallitusta. Hän kutsuu hallituksen koolle kokouksiin. Hän tutustuu etukäteen toiminnanjohtajan valmistelemiin kokousmateriaaleihin ja kommentoi niitä tarpeen mukaan. Sähköisellä kokousalustalla järjestettäviin kokouksiin puheenjohtaja luo valmiiksi kokouspohjat, avaa kokouksen ja sulkee kokouskohdat sitä mukaa, kun keskustelu on valmis. Livekokouksissa puheenjohtaja johtaa keskustelua ja huolehtii siitä, että kokous etenee aikataulussa. 

Puheenjohtajan tehtävä hallituksen johtajana on merkityksellinen. Hän pitää huolta siitä, että kaikki hallituksen jäsenet tulevat kuulluiksi ja mahdolliset ristiriitatilanteet ratkaistaan reilusti. Puheenjohtaja motivoi esimerkillään muita hallituksen jäseniä.

Kokousten välillä puheenjohtaja seuraa sähköpostiaan, allekirjoittaa tarvittavia asiakirjoja ja keskustelee erityisesti järjestön toiminnanjohtajan kanssa. Puheenjohtaja voi osallistua myös esimerkiksi järjestön kannanottojen laatimiseen tai yhteistyötahojen tapaamisiin, mikäli toiminnanjohtajan kanssa yhdessä niin sovitaan. 

Puheenjohtaja toimii toiminnanjohtajan esihenkilönä ja tukee häntä työssään. 

Varapuheenjohtaja toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena kokouksissa. Mikäli puheenjohtajan osallistuminen kokoukseen on epävarmaa, voi varapuheenjohtaja osallistua yhdessä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa kyseisen kokouksen valmisteluihin. 

 

Muut vastuutehtävät

Rahastonhoitajan tehtävänä on seurata järjestön talous- ja hallintokoordinaattorin sekä toiminnanjohtajan kanssa järjestön rahaliikenteen tapahtumia ja valmistella yhteistyössä heidän kanssaan materiaalit hallitukselle kokouksiin. Kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat kokouksissa yhdistyksen talouden seurantaan. Rahastonhoitajan tehtävä on  mielenkiintoinen ja vastuullinen, joten siihen perehtymiseen on hyvä varata aikaa. Mahdollisuuksien mukaan edellinen rahastonhoitaja auttaa uutta rahastonhoitajaa tehtävän haltuunotossa.

Koska toiminnanjohtaja toimii normaalisti kokousten sihteerinä, ei hallituksen nimeämän sihteerin tarvitse yleensä huolehtia kokouspöytäkirjojen laatimisesta. Mikäli toiminnanjohtaja olisi estynyt toimimasta sihteerinä, siirtyisivät kokousten sihteerin tehtävät silloin hallituksen sihteerin vastuulle. 

Varajäsen on hallituksen varsinaisen jäsenen tavoin läsnäolo- ja puheoikeutettu kaikissa hallituksen kokouksissa. Mikäli joku hallituksen varsinaisista jäsenistä on estynyt, toimii varajäsen kokouksessa hänen sijaisenaan ollen myös äänioikeutettu. Käytännössä hallitustoiminnassa varsinaisen jäsenen ja varajäsenen roolit eivät eroa mitenkään.

Jokainen hallitus voi järjestäytymiskokouksessa nimetä jäseniään yhdistyksen tarpeen ja jäsenten mielenkiinnon mukaan myös muihin vastuutehtäviin. Tällä tavoin on mahdollista päästä hyödyntämään ja kehittämään omaa osaamistaan esimerkiksi viestinnän parissa. Toisaalta hallituksessa on myös mahdollista olla mukana rivijäsenenä ilman erillisiä vastuutehtäviä, jolloin perustehtävän hoitaminen on mahdollista yhdistää myös lapsiperheen kiireiseen arkeen entistä helpommin.