Kyselyyn vastaajien tietosuojaseloste

Päivitetty 30.8.2023.

Selosteessa käsiteltävät kohdat:

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
2. Rekisteröidyt eli kyselyyn vastaajat
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
4. Käsiteltävät henkilötiedot
5. Säännönmukaiset tietolähteet
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
7. Henkilötietojen vastaanottajat
8. Henkilötietojen vastaanottajat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella
9. Henkilötietojen säilytysaika
10. Kyselyyn vastaajien oikeudet
11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
12. Yhteydenotot
13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Imetyksen tuki ry
Osoite: Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki
Sähköposti: itu(at)imetys.fi
Yhteyshenkilö: Talous- ja järjestökoordinaattori Laura Salo, itu(at)imetys.fi

2. Rekisteröidyt eli kyselyyn vastaajat

Käsittelemme Imetyksen tuki ry:n kyselyyn vastaajien henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Imetyksen tuki ry:n kyselyihin vastataan lähtökohtaisesti anonyymisti. Halutessaan vastaaja voi antaa henkilötietojaan lomakkeen tarkoituksesta riippuen esimerkiksi yhteydenottoa, kokoontumista tai mahdollista postitusta  varten. Nämä tietoja käsitellään Imetyksen tuki ry:n oikeutetun edun perusteella.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Postiosoite

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan kyselyyn vastaajalta itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja niihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus ja heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Imetyksen tuki ry on varmistunut siitä, että sen henkilötietojen vastaanottajat noudattavat tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

7. Henkilötietojen vastaanottajat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä

Henkilötietoja luovutetaan varmuuskopiointijärjestelmän palveluntarjoajalle.

8. Henkilötietojen vastaanottajat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella

Imetyksen tuki ry:n käyttämät lomake-, sähköposti-, ja pilvipalvelut sekä videopuhelupalvelut sijaitsevat Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella.
Nämä palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kyselyä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun saakka.
Varmuuskopiot säilytetään vuoden ajan tietojen poistosta laskettuna.

10. Kyselyyn vastaajan oikeudet

Kyselyyn vastaajalla on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
– saada jäljennös Imetyksen tuki ry:n käsittelemistä henkilötiedoistaan
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen
täydentämistä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, ratkaistaan ottamalla
huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.
– peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä
osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu kyselyyn vastaajan
suostumukseen
– saada itse toimittamansa henkilötiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että käsittely perustuu
kyselyyn vastaajan suostumukseen ja tietojenkäsittely on automaattista
– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista ja poistamista.

Kyselyyn vastaajan tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Imetyksen tuki ry voi pyytää kyselyyn vastaajaa tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan kyselyyn vastaajan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Imetyksen tuki ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella kyselyyn vastaajalla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa kyselyyn vastaajan asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli kyselyyn vastaaja katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot

Kyselyyn vastaajan oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Imetyksen tuki ry:n tietosuojavastaavalle, talous- ja järjestökoordinaattori Laura Salolle, itu@imetys.fi
Kyselyyn vastaaja voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Imetyksen tuki ry
Tietosuojavastaava
Nordenskiöldinkatu 18 A
00250 Helsinki

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.