Koulutettu imetyksen vertaistuki

Imetystukiäiti on vertaistukija, joka on on perheen tukena imetykseen ja lapsiperhe-elämään liittyvissä kysymyksissä. Hän on itse imettänyt ja koulutettu tehtäväänsä. Imetystukiäidit ovat vapaaehtoisia ja tuki on maksutonta. Imetystukiäiti tukee perhettä terveydenhuollon antaman imetysohjauksen rinnalla.

Mitä imetystuki on?

Imetystuen tavoitteena on löytää yhdessä perheen kanssa ratkaisuja tilanteisiin, joita imetyksen eri vaiheet ja lapsen syntymän tuomat muutokset tuovat elämään. Tuki on kuuntelemista, keskustelemista ja usein myös vauvan viestien sanoittamista. Imetyksen pulmakohdissa tukiäiti kartoittaa tilannetta ja antaa perheelle tietoa siitä, miten haastavista tilanteista voi päästä eteenpäin.
Tukeminen tapahtuu aina äidin imetystoiveet huomioon ottaen. Tukiäidiltä voi pyytää tukea imetyksen kaikkiin vaiheisiin, myös vieroitukseen.

Tukimuodot

Imetystukiäidit kohtaavat imettäviä perheitä eri tukimuotojen kautta. Imetystukiryhmiä kokoontuu noin 50 paikkakunnalla 1-2 kertaa kuussa ja Imetystukipuhelin päivystää 2-4 kertaa viikossa. Verkkotukea on saatavilla lähes päivittäin imetysaiheisen sosiaalisen median keskusteluryhmän ja chatin kautta. Tukiäidit vierailevat mahdollisuuksien mukaan myös perhekerhoissa ja muissa lapsiperheille suunnatuissa tapahtumissa. Useilla paikkakunnilla imetystukiäidit ovat mukana neuvolan perhevalmennuksessa kertomassa seudun imetystukitoiminnasta ja tapaavat perheitä synnytyssairaaloiden lapsivuodeosastoilla.

Tukiäidin tietopohja

Imetystukiäiti on suorittanut Imetyksen tuki ry:n järjestämän Imetystuen peruskurssin (28h) ja usein myös Imetystuen jatkokurssin (30h). Koulutus pohjautuu tutkimusnäyttöön perustuvaan imetystietoon ja sen myötä tukijalla on vankat perustiedot terveen, täysiaikaisena syntyneen lapsen imetyksestä ja imetyksen kaaren erilaisista vaiheista. Vuosittaisissa täydennyskouluksissa perehdytään lisäksi imetyksen erityistilanteisiin.

Imetystukiäiti on vapaaehtoinen vertaistukija. On tärkeää muistaa, että vaativissa äitiin, lapseen tai perheeseen liittyvissä erityistilanteissa ensisijainen tuki ja ohjaus on tultava terveydenhuollon ammattilaisilta. Vertaistukija voi oman osaamisensa puitteissa kuitenkin tukea äitiä terveydenhuollon tuen ja ohjauksen rinnalla.

Imetystukiäiti on itse imettänyt ja läpikäynyt mahdolliset vaikeatkin imetyskokemuksensa jo koulutusvaiheessa.
Imetyksen tuki ry:n tukiäiti on sitoutunut yhdistyksen eettisiin ohjeisiin ja tehnyt tukiäitisopimuksen. Imetyksen tuki ry:n toiminnassa noudatetaan kansallisia suosituksia mm. imeväisikäisten ravitsemuksesta ja rokotuksista. Lapsen terveys asetetaan aina etusijalle ja tarvittaessa perhe ohjataan ammattiavun piiriin.

Mikä ei kuulu imetystukeen?

Imetystukiäiti ei tee kasvuseurantaa eikä ota kantaa imetyksen ja lääkeaineiden yhteensopivuuteen. Imetystukiäiti ei myöskään anna lisämaito-ohjausta, mutta voi tukea äitiä kun perheessä puretaan lisämaitoja neuvolan seurannassa.

Mitä tukiäitiys vaatii?

Imetystukiäitiys on vapaaehtoistyötä vaativissa ihmissuhdetehtävissä. Hyvät vuorovaikutustaidot, aloitteellisuus, empaattisuus sekä  ymmärrys erilaisia elämäntilanteita ja elämänvalintoja kohtaan ovat tukemisen kannalta tärkeitä. Koska tukityössä toimitaan äitien ja vauvojen hyvinvoinnin parissa, vastuullisuus ja oman tietopohjan päivittäminen ovat osa vapaaehtoistyötä.
Tukiäidin oman elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tukemaan toisia. Tukityötä voi tehdä kotoa käsin ja arjen aikataulujen puitteissa, eli vapaaehtoistyö onnistuu myös lasten ollessa pieniä. Yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin voi yleensä osallistua vauvan kanssa.

Vapaaehtoistyö imetystukiäitinä kehittää vuorovaikutustaitoja ja antaa ainutlaatuisen laajan kokemuspohjan eri ikäisten lasten imetyksestä ja sen tukemisesta. Osalle tukiäideistä vapaaehtoistyö on ponnahduslauta sosiaali- ja terveysalan opintoihin. Näillä aloilla jo työskenteleville vapaaehtoistyö antaa lisää tietoa ja taitoa imettävän perheen elämäntilanteista ja kohtaamisesta.
Imetystukityössä on kokemuksen myötä mahdollista kouluttautua myös mentoriksi tai kouluttajaksi. Vapaaehtoisura yhdistyksessä kestää tavallisesti vuodesta jopa yli kymmeneen vuoteen, tukiäidin oman valinnan mukaan.

Miten mukaan toimintaan?

Yhdistyksen toimintaan tullaan mukaan hakeutumalla Imetystuen peruskurssille. Voit lukea lisää koulutussivuiltamme. Jo toiminnassa mukana olevat, esimerkiksi tukiryhmien apuohjaajat, ovat tavallisesti etusijalla koulutuksen osallistujavalinnoissa.
WHO:n imetysohjaajakoulutuksen suorittaneet tulevat myös mukaan toimintaan Imetystuen peruskurssin kautta.

 

Terveydenhuollon ammattilaiselle

Imetysohjaus vie paljon aikaa, eikä vastaanottokäynnin rajoissa ole aina mahdollista antaa äidille kaikkea hänen tarvitsemaansa tukea. Moni imettävä perhe hyötyy koulutetusta vertaistuesta ja se on myös WHO:n Imetyksen edistämisen ohjelman 10. askel.
Imetyksen haasteet vaikuttavat perheen arkeen ja vanhempien jaksamiseen. Imetystuen pariin hakeutuneet äidit ovat kokeneet saaneensa apua ongelmiin, tulleensa kohdatuiksi ystävällisesti ja parhaimmassa tapauksissa imetystuki on heijastunut positiivisella tavalla koko perheen elämään.

Imetyksen tuki ry:n kouluttamia tukiäitejä on yli 400 eri puolella Suomea. Odottavia ja imettäviä perheitä voi ohjata neuvolassa, synnytyssairaalassa ja imetyspoliklinikoilla  imetystukiryhmiin tai ottamaan yhteyttä muihin tukimuotoihin. Paikkakunnan tukiäidit voi pyytää kertomaan toiminnasta neuvolan tai osaston henkilökunnalle. Monilla paikkakunnilla tukiäidit tekevät tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Lisätietoa imetystuesta ja yhteyshenkilöistä voi kysyä Imetyksen tuki ry:n vertaistukikoordinaattorilta

Tukiäititoiminnassa on mukana runsaasti terveydenhuollon ammattilaisia, jotka toimivat vapaa-ajallaan imetyksen vertaistukijoina. Kurssien sisältöjen uudistumisen vuoksi edellytämme nykyään kaikilta vapaaehtoistoimintaan tulevilta Imetystiedon peruskurssin suorittamista, vaikka heillä olisi suoritettuna WHO:n imetysohjaajakoulutus. Imetystiedon lisäksi Imetystuen peruskurssi sisältää perehdytystä äitilähtöiseen vertaistukemiseen ja Imetyksen tuki ry:n vapaaehtoistoimintaan.
Jos haluat mukaan tukitoimintaan, ota yhteyttä yhdistyksen vertaistukikoordinaattoriin.