Imetysuutisia-lehden toimituksen, avustajien ja haastateltujen tietosuojaseloste

Päivitetty 30.8.2023

Selosteessa käsiteltävät kohdat:

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
 2. Rekisteröidyt eli toimituksen jäsenet, avustajat ja haastatellut
 3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
 4. Käsiteltävät henkilötiedot
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
 6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
 7. Henkilötietojen vastaanottajat
 8. Henkilötietojen siirrot Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 9. Henkilötietojen säilytysaika
 10. Toimituksen, avustajien ja haastateltujen oikeudet
 11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
 12. Yhteydenotot
 13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Imetyksen tuki ry

Osoite: Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki

Sähköposti: itu(at)imetys.fi

Yhteyshenkilö: talous- ja järjestökoordinaattori Laura Salo, itu(at)imetys.fi

2. Rekisteröidyt eli toimituksen jäsenet, avustajat ja haastatellut

Käsittelemme Imetyksen tuki ry:n julkaiseman Imetysuutisia-lehden toimituksen jäsenten, avustajien ja haastateltujen henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus on Imetyksen tuki ry:n julkaiseman Imetysuutisia-lehden tekemiseen osallistuneiden toimituksen jäsenten, avustajien ja haastateltujen kontaktointi lehden tekemiseen liittyen, heidän nimiensä painattaminen Imetysuutisia-lehteen sekä valmiin Imetysuutisia-lehden postittaminen heille.

Henkilötietojen käsittely perustuu toimituksen jäsenen, avustajan tai haastateltavan omaan suostumukseen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme seuraavia toimituksen, avustajien ja haastateltujen  henkilötietoja:

 • Nimi
 • Postiosoite ja paikkakunta
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan lehden toimitukselta, avustajilta ja haastatelluilta itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja niihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus ja heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Imetyksen tuki ry on varmistunut siitä, että sen henkilötietojen vastaanottajat noudattavat tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

7. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja luovutetaan:

 • lehden graafikolle, jotta tekijöiden ja haastateltujen nimet saadaan painettua lehteen
 • lehtipainolle Imetysuutisia-lehden lähettämiseksi

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Imetyksen tuki ry:n käyttämät tilauslomake-, sähköposti- ja pilvipalvelut sijaitsevat Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Nämä palveluntarjoajat toteuttavat Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

9. Henkilötietojen säilytysaika

 • Toimituksen, avustajien ja haastateltujen henkilötietoja (nimi, sähköposti) säilytetään niin kauan, kun he osallistuvat lehden tekemiseen ja lehti on vielä vedosvaiheessa
 • Lehtipainoon lähetettävät henkilötiedot poistetaan pilvipalvelusta heti, kun niitä ei enää tarvita lehden lähettämiseksi. Lehtipaino poistaa henkilötiedot omista järjestelmistään viipymättä lehden postituksen jälkeen.

10. Toimituksen jäsenten, avustajien ja haastateltujen oikeudet

Toimituksen jäsenillä, avustajilla ja haastatelluilla on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Imetyksen tuki ry:n käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Imetyksen tuki ry:een, Imetyksen tuki ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Toimituksen jäsenen, avustajan tai haastatellun tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Imetyksen tuki ry voi pyytää toimituksen jäsentä, avustajaa tai haastateltua tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan hänen henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Imetyksen tuki ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella toimituksen jäsenellä, avustajalla ja haastatellulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa toimituksen jäsenen, avustajan tai haastatellun asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli hän katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot

Toimituksen jäsenen, avustajan tai haastatellun oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Imetyksen tuki ry:n talous- ja järjestökoordinaattori Laura Salolle, itu(at)imetys.fi

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Imetyksen tuki ry

Tietosuojavastaava

Nordenskiöldinkatu 18 A

00250 Helsinki

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.