Eettiset periaatteet

Toimintamme lähtökohta

Imetyksen tuki ry edistää, tukee ja suojelee imetystä ja imetysmyönteisiä asenteita.

Toimintamme pohjaa:

– WHO:n Baby-Friendly ja Kymmenen askelta onnistuneeseen imetykseen -ohjelmiin.

– YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 24. artiklaan, joka velvoittaa myös Suomen valtiota järjestämään vauvaperheille mahdollisuuden imetysohjaukseen.

– WHO:n kansainväliseen äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikoodiin, minkä vuoksi emme ota vastaan lahjoituksia sellaisilta kaupallisilta toimijoilta, jotka osallistuvat koodin kohteiden valmistamiseen ja myyntiin. Koodin kohteita ovat äidinmaidonkorvikkeet, vieroitusvalmisteet, tuttipullot ja tutit.

Tehtävämme on tukea

Imetystukiäidin tehtävä on auttaa perhettä löytämään heille sopivat imetyksen ratkaisut ja vahvistaa äidin luottamusta itseensä imettävänä naisena ja vanhempana.

Tukiäiti pyrkii tukemaan perhettä lapsen yksilöllisten viestien ja tarpeiden huomioimisessa. Hän antaa perheelle riittävästi asianmukaista imetystietoa päätösten tueksi.

Tukiäiti ottaa selvää äidin imetystoiveista ja -tavoitteista. Tukiäiti ei tee päätöksiä äidin puolesta.

Tukemme on tarkoitettu sitä pyytäville

Imetystukiäiti tukee imetystä tuettavan perheen aloitteesta, yhdistyksen määrittelemissä vertaistuen rajoissa. Tukea annetaan imetyksen kaikkiin vaiheisiin.

Tukiäiti ottaa kantaa vain imetykseen liittyviin kysymyksiin lapsen hoidosta, kehityksestä ja perheen toimintatavoista.

Tukemme on yksilöllistä

Jokainen perhe on erilainen. Imetys on yksi osa elämän kokonaisuutta. Imetyksen onnistumista ei mitata sen kestolla tai määrällä. Tukiäiti ymmärtää, että imettävä äiti tekee itse imetystä koskevat päätökset ja määrittelee toiveensa ja tavoitteensa.

Tukiäiti pitää omat kokemuksensa erillään tuettavan perheen kohtaamista tilanteista. Tukiäidin omat kokemukset, mielipiteet ja elämäntapavalinnat eivät saa vaikuttaa perheen saamaan imetystukeen.

Tukemme on asiantuntevaa ja turvallista

Imetystuki pohjautuu tutkimusnäyttöön perustuvaan imetystietoon ja käytännön kokemukseen. Jos tukiäidistä tuntuu, ettei hän tiedä tarpeeksi esillä olevasta asiasta, hänen täytyy sanoa se suoraan. Asiaan voi tuettavan luvalla kysyä neuvoja muilta imetystukiäideiltä, yhdistyksen työntekijöiltä tai terveydenhuollon ammattilaisilta.

Tukemme on luottamuksellista

Tukiäiti noudattaa vaitiolovelvollisuutta tukea hakevien henkilöllisyyden ja heitä koskevien tietojen suhteen. Tukikontaktien esille tuomista asioista saa puhua vain työnohjaustyyppisissä tilanteissa, nimettömänä ja kunnioittavaan sävyyn.

Tukikontakteilta ei kerätä henkilö- tai yhteystietoja, joskin niitä voi pyytää esimerkiksi jatkoyhteydenottoa varten.

Tukiäiti ei säilytä kirjoitettuja, yksityisiä tukikeskusteluja tukikontaktin päättymisen jälkeen. Imetystukiryhmissä kuvaaminen ja toimittajan läsnäolo on parempi järjestää esimerkiksi varsinaisen kokoontumisen jälkeen ja siihen on oltava kaikkien läsnäolijoiden suostumus.

Imetystukiäidillä on oikeus luopua vaitiolovelvollisuudesta erittäin painavasta syystä, mikäli tukikeskustelussa tulee ilmi vakava lastensuojelullinen huoli. Hyvien toimintatapojen mukaista on kertoa perheelle etukäteen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä, mutta tukiäidillä on oikeus toimia ja tehdä ilmoitus myös nimettömänä.

Toimimme rakentavassa yhteistyössä terveydenhuollon kanssa

Tukiäiti ei tee diagnooseja tai ota kantaa sairauden hoitoa koskeviin asioihin, mutta varmistaa, että vauvan terveyden mahdolliset ongelmat ovat asiantuntevassa hoidossa.

Tukiäiti ei kumoa niitä lääketieteellisiä ohjeita, joita perheet ovat saaneet terveydenhoitohenkilökunnalta. Tukiäiti voi kuitenkin kehoittaa perhettä pyytämään hoitavalta taholta perusteluja tai toisen terveydenhuollon ammattilaisen näkemyksen tilanteesta.

Tukiäiti puhuu hienotunteisesti imettävien äitien ja lasten kanssa työskentelevistä ammattilaisista silloinkin, jos heidän imetykseen liittyvät neuvonsa osoittautuvat asiantuntemattomiksi.

Tukemme on maksutonta

Imetystukiäiti ei peri maksua antamastaan tuesta.

Oman paikkakuntansa vertaistukitoimintaa tukiäiti voi esitellä tilaisuuksissa maksutta. Oppilaitoksessa, perhevalmennuksessa tai vastaavassa tilaisuudessa pidetyistä muista imetysaiheisista koulutuksista ja luennoista tukiäiti voi pyytää palkkion.

Imetyksen tuki ry:n tukiäidin edellytykset

Imetyksen tuki ry:n vapaaehtoisten imetystukiäitien tulee täyttää seuraavat vaatimukset ja noudattaa näitä velvoitteita.

Hän on itse imettänyt.
Hän pystyy toimimaan vaativassa tukihenkilötyössä.
Hän on tehnyt yhdistyksen kanssa sopimuksen tukihenkilönä toimimisesta.
Hän sitoutuu yhdistyksen eettisiin periaatteisiin ja vertaistuen rajauksiin.
Hän ymmärtää toimivansa tukihenkilön roolissa ja yhdistyksen edustajana.
Hän osoittaa kunnioitusta muita imetystukiäiteja ja heidän työtään kohtaan.
Hän pyrkii seuraamaan ajantasaista tutkimusta imetyksestä ja äidinmaidosta internetin, tapaamisten ja kirjallisuuden avulla.
Hän huolehtii omasta jaksamisestaan pitämällä tarvittaessa taukoa vapaaehtoistyöstä
Hän pitää yhteyttä Imetyksen tuki ry:hyn osallistumalla mahdollisuuksiensa mukaan tapaamisiin ja koulutuksiin. Hän ilmoittaa yhdistykselle muuttuneet yhteystietonsa.
Jos imetystukiäiti haluaa lopettaa yhdistyksen tukihenkilönä toimimisen, hän ilmoittaa siitä. Jos hän ei ole yhteydessä yhdistykseen yli vuoteen, hänen katsotaan lopettaneen.
Hän pitää kirjaa puheluiden ja ryhmissä kävijöiden määristä ja toimittaa tilastot pyydetyllä tavalla vähintään kerran vuodessa.

Imetyksen tuki ry:n tukiäidin oikeudet
Hänellä on oikeus saada koulutus ja perehdytys tehtäväänsä.
Hänellä on oikeus saada vapaaehtoistyöhönsä tukea ja ohjausta.
Hänellä on oikeus valita itselleen sopiva tukimuoto.
Hänellä on oikeus tehdä vapaaehtoistyötä oman jaksamisensa ja elämäntilanteensa rajoissa.
Hänellä on oikeus tarvittaessa rajoittaa tukikontaktin kestoa.
Hänellä on oikeus pysyä anonyymeissä tukimuodoissa nimettömänä.
Hänellä on oikeus tulla asiallisesti kohdelluksi.

Nämä eettiset ohjeet ja velvoitteet sitovat Imetyksen tuki ry:n omia imetystukiäitejä.

Imetyksen tuki ry:llä on vastuu tukiäitien kouluttamisesta ja perehdyttämisestä sekä vertaistuen laadusta. Yhdistyksellä on oikeus lopettaa henkilön toimiminen imetystukiäitinä, mikäli hän ei ole sitoutunut vertaistukitoiminnan periaatteisiin.

Päivitetty hallituksen päätöksen mukaisesti 23.8.2015.