Eettiset periaatteet Imetyksen tuki ry:n vertaistukitoiminnassa

Imetystieto ja vertaistuki ovat laajasti perheiden saatavilla

Tuemme perheitä imetyksessä ja vanhemmuudessa tarjoamalla koulutettua vertaistukea ja luotettavaa tietoa imetyksestä. Vertaistuki on avointa ja maksutonta kaikille sitä tarvitseville. Vapaaehtoiset imetyksen vertaistukijat tarjoavat tukea kasvotusten ja etäyhteyksin, jotta tukea on saatavilla asuinpaikasta riippumatta. Tuen muotoja kehitetään tarpeen mukaan.

 

Vauva voi saada maitoa eri tavoin

Imetyksen vertaistuessa ymmärretään imetyksen, perheiden ja tilanteiden moninaisuus. Imetys voi olla pumppaamista, osittaisimetystä tai täysimetystä. Se voi olla pienen tai isomman lapsen imetystä. Se voi päättyä aikaisin tai kestää pitkään. Kunnioitamme jokaisen vanhemman imetysvalintoja. Toivomme, että jokainen perhe saisi itselleen hyvän imetysmatkan ja alun vanhemmuuteen.

 

Imetystuki on koulutettua vertaistukea vanhemmalta vanhemmalle

Imetystukea antavat vertaistukijat, joilla on tehtävään yhdistyksen tarjoama koulutus sekä omakohtaista kokemusta imetyksestä. Vertaistukijat ovat vapaaehtoisia ja he käyttävät tukityöhön itse valitsemansa ajan. 

 

Vapaaehtoisten osaaminen ja hyvinvointi ovat vertaistukitoiminnan perusta

Vertaistukitoiminta antaa tukijalle uusia taitoja, osallisuuden kokemuksia ja merkityksellisen vapaaehtoistyön. Huolehdimme vapaaehtoisten osaamisesta jatkuvalla koulutuksella. Imetyksen vertaistukijat sitoutuvat tekemään tukityötä omien voimavarojensa rajoissa. Huolehdimme vapaaehtoisten jaksamisesta keskustelutuella ja mahdollisuudella virkistäytymiseen.

 

Imetystuki on imetyksen ja vanhemmuuden tukemista

Imetystuki pohjautuu tutkittuun imetystietoon ja pitkäaikaiseen kokemustietoon. Annamme tukea imetyksen kaikkiin vaiheisiin odotusajasta imetyksen päättymiseen asti. Imetystuki on imetyksen ja vanhemmuuden tukemista, vauvan viestien sanoittamista ja luotettavan imetystiedon antamista vanhemmille. 

 

Vertaistuki on yksilöllistä, ystävällistä ja luotettavaa

Vertaistukijoiden antama tuki on keskustelevaa, rohkaisevaa ja kiireetöntä. Vertaistukijat kunnioittavat vanhemman imetystoivetta ja pyrkivät tukemaan sen toteutumista. Vanhemmat tekevät imetystä koskevat päätökset aina itse. Vertaistukijan omat mielipiteet ja valinnat eivät saa vaikuttaa annettuun tukeen.

Vertaistukikeskustelut ovat luottamuksellisia ja tukea on mahdollisuus saada nimettömänä. Yhdistyksen vapaaehtoiset ja henkilöstö ovat sitoutuneet yksityisyyden kunnioittamiseen ja salassapitoon.

 

Imetyksen vertaistuki ei korvaa terveydenhuollon imetysohjausta

Imetystuki ja imetysohjaus ovat kaksi eri asiaa. Imetyksen vertaistuki ei korvaa terveydenhuollon antamaa imetysohjausta, vaan kulkee sen rinnalla ja täydentää sitä. Kun tarvitaan ammattilaisen apua, vanhempi ohjataan ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon.

 

Vertaistuki on turvallista sekä tuen antajalle, että sen saajalle

Vertaistukea ohjaavat Suomessa hyväksytyt suositukset lapsen ja vanhemman hyvinvointiin liittyen. Vertaistuki ei tee kasvuseurantaa, ei anna lisämaito-ohjausta eikä ohita terveydenhuollon ohjeita hoidosta ja lääkityksestä. Imetystuessa huomioidaan aina turvallisuus, mutta vertaistukija ei kanna vastuuta vanhemman ja lapsen terveydentilasta.

 

Edistämme imetysmyönteisyyttä yhteiskunnassa

Imetyksen vertaistuki on tärkeää vaikuttamistyötä. Lisäämme perheiden hyvinvointia vahvistamalla vauva- ja imetysmyönteisyyttä. Tietoisuus ja myönteiset asenteet ovat merkittäviä perheiden päivittäisen elämän, imetyksen keston sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kannalta.