Arvontaan osallistuvien tietosuojaseloste

Imetyksen tuki ry:n järjestämään arvontaan osallistuvien tietosuojaseloste

Selosteessa käsiteltävät kohdat:

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
 2. Rekisteröidyt eli arvontaan osallistuvat
 3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
 4. Käsiteltävät henkilötiedot
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
 6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
 7. Henkilötietojen vastaanottajat
 8. Henkilötietojen vastaanottajat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella
 9. Henkilötietojen säilytysaika
 10. Arvontaan osallistuvan oikeudet
 11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
 12. Yhteydenotot
 13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Imetyksen tuki ry

Osoite: Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki

Sähköposti: itu(at)imetys.fi 

Yhteyshenkilö: Talous- ja järjestökoordinaattori Laura Salo, itu(at)imetys.fi 

2. Rekisteröidyt eli arvontaan osallistuvat

Käsittelemme Imetyksen tuki ry:n järjestämään arvontaan osallistuneiden henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoitus on arvonnan suorittaminen ja arvontapalkinnon toimittaminen sen voittajalle.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on arvontaan osallistujan suostumus. 

4. Käsiteltävät henkilötiedot 

Käsittelemme arvontapalkinnosta riippuen seuraavia henkilötietoja:

 • Arvontaan osallistuvan nimi
 • Arvontaan osallistuvan postiosoite ja puhelinnumero
 • Arvontaan osallistuvan sähköpostiosoite

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan arvontaan osallistuvalta itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja niihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus ja heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Imetyksen tuki ry on varmistunut siitä, että sen henkilötietojen vastaanottajat noudattavat tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

7. Henkilötietojen vastaanottajat EU:n sisällä

Henkilötietoja luovutetaan

 • yhteistyökumppanille arvontapalkinnon toimittamiseksi niissä tilanteissa, kun Imetyksen tuki ry ei itse voi toimittaa palkintoa. 
 • varmuuskopiointijärjestelmän palveluntarjoajalle. 

8. Henkilötietojen vastaanottajat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella

Imetyksen tuki ry:n käyttämät sähköposti-, ilmoittautumisomake-, pilvi- ja videopuhelupalvelut sijaitsevat Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella. 

Nämä palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

9.Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan, kun arvonta on suoritettu ja palkinto postitettu. 

Varmuuskopioita säilytetään vuoden ajan poistosta laskettuna.

10.Arvontaan osallistuvan oikeudet

Arvontaan osallistuvalla on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada jäljennös Imetyksen tuki ry:n  käsittelemistä henkilötiedoistaan
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, ratkaistaan ottamalla huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu  suostumukseen
 • saada itse toimittamansa henkilötiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että käsittely perustuu sovelluksen käyttäjän suostumukseen ja tietojenkäsittely on automaattista
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista ja henkilötietojen poistamista 
 • Arvontaan osallistujan tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Imetyksen tuki ry voi pyytää arvontaan osallistujaa tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan arvontaan osallistujan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Imetyksen tuki ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11.Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella arvontaan osallistuvalla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli arvontaan osallistuva katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12.Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse talous- ja järjestökoordinaattori Laura Salolle, itu@imetys.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Imetyksen tuki ry

Tietosuojavastaava

Nordenskiöldinkatu 18 A

00250 Helsinki

13.Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 9.3.2022.